با اين نكات شايد انسان بهتري شوم

 1. مردم را با لقب صدا نکنيد.
 2. روزانه از خدا معذرت خواهي کنيد.
 3. خدا را هميشه ناظر خود ببينيد.
 4. لذت گناه را فاني و رنج آن را طولاني بدانيد.
 5. بدون تحقيق قضاوت نکنيد.
 6. اجازه ندهيد نزد شما از کسي غيبت شود.
 7. صدقه دهيد،چشم به جيب مردم ندوزيد.
 8. شجاع باشيد،مرگ يکبار به سراغتان مي آيد
 9. سعي کنيد بعد از خود،نام نيک بجاي بگذاريد.
 10. دين را زياد سخت نگيريد.
 11. با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنيد.
 12. شب در بستر به امور خوب فکر کنيد
 13. انتقادپذير باشيد.
 14. مکار و حيله گر نباشيد.
 15. . حامي مستضعفان باشيد
 16. اگر ميدانيد کسي به شما وام نميدهد،از او تقاضا نکنيد
 17. نيکوکار بميريد.
 18. خود را نماينده خدا در امر دين بدانيد.
 19. فحّاش و بذله گو نباشيد.
 20. بيشتر از طاقت خود عبادت نکنيد
 21. رحم دل باشيد.
 22. با قرآن آشنا شويد.
 23. تا ميتوانيد بدنبال حل گره مردم باشيد.
 24. ببخشيد و از مردم درگذر شويد.

برچسب‌ها: بيست و چهار نكته مهم
+ نوشته شده در ۹۳/۱۰/۳۰ساعت توسط هومن عزیزی |

 
minus1. Manage Word Documents
Ctrl+n Create new document
Ctrl+o Open document
Ctrl+w Close document
Ctrl+s Save document
F12 Save document as
Ctrl+p Print document/ print preview
Ctrl+F6 Switch between multiple Word documents
Alt, then f, r Open Recent (file, recent)

▲ up

minus2. Navigate within Documents
Arrow Left/Arrow Right Jump one character to the left / to the right
Ctrl+Arrow Left/Ctrl+Arrow Right Jump one word to the left / to the right
End/Home Jump to the end of a line / beginning of a line
Arrow Down/Arrow Up Jump one line down / one line down
Ctrl+Arrow Down/ Ctrl+Arrow Up Jump one paragraph down / one paragraph up
Page Down/Page Up Jump one screen down/ one screen up
Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up Jump to top / to bottom of visible window
Ctrl+End/Ctrl+Home Jump to end / to beginning of document
F6 Cycle through Ribbon/open panes/Status Bar/document window
Ctrl+g or f5 Go to a page, bookmark, footnote, table, comment, graphic, or other location
Alt+Ctrl+z Go back to previously edited location in document (up to 4 places)
Shift+F5 Go to a the last change or revision. Also works after opening document.
Ctrl+Shift+F5 Set, go to and edit bookmarks
Alt+Ctrl+Home Set Browse Options. Press the arrow keys to select an option, and then press enter to browse through a document by using the selected option
Ctrl+Page Down/Ctrl+Page Up Move to next / move to previous browser object as set in Browse Options
minusDialog boxes
Tab Cycle forward through all options and elements
Shift+Tab Cycle backwards through all options and elements
Ctrl+Tab Cycle forward through available pages
Ctrl+Shift+Tab Cycle backwards through available pages
Alt+underlined letter Selects the option indicated by the letter

▲ up

minus3. Select Text
Shift+Arrow Right/ Shift+Arrow Left Extend selection one character to the right / to the left
Ctrl+Shift+Arrow Right/ Ctrl+Shift+Arrow Left Extend selection one word to the right / to the left
Shift+End/Shift+Home Extend selection to the end / to beginning of a line
Shift+Arrow Down/ Shift+Arrow Up Extend selection one line down / one line up
Shift+Page Down/ Shift+Page Up Extend selection one screen down / one screen up
Ctrl+Shift+End/ Ctrl+Shift+Home Extend selection to end / to beginning of document
Alt+Ctrl+Shift+Page Down/ Alt+Ctrl+Shift+Page Up Extend selection to end / to beginning of visible window
Ctrl+a Extend selection to entire document
Arrow Keys Cancel selection and return to beginning / to end of selection
F8 Turn Extend Mode on: Extend selection without pressing shift
Arrow keys , Page up/Page down Extend selection in Extended Mode:
F8 Extend selection further by word, paragraph, document in Extended Mode
Shift+F8 Reduce the size of a selection in Extended Mode
Ctrl+Shift+f8, and arrow keys Select a vertical block of text in Extended Mode
Esc Turn extend mode off
F8 Extend a selection to a specific location in a document

▲ up

minus4. Undo, Copy and Paste
Ctrl+z Undo the last action
Ctrl+y Redo the last action
Ctrl+c Copy selected text or object
Ctrl+x Cut selected text or object
Ctrl+v Paste selected text or object
Ctrl+Shift+c Copy text format
Ctrl+Shift+v Paste text format
Ctrl+Alt+v Paste special
Ctrl+v, then Ctrl, then k Paste and keep Source Formatting
Ctrl+v, then Ctrl, then t Paste and keep Text only
Ctrl+F3 Cut to the Spike (separate clipboard)
Ctrl+Shift+F3 Paste from the Spike
F3 Paste AutoText ( after start typing)
Alt+Shift+r Copy the header or footer from previous section of the document

▲ up

minus5. Edit Documents
minusInsert Special Characters
Alt+Ctrl+c Insert copyright symbol
Alt+Ctrl+r Insert registered trademark symbol
Alt+Ctrl+t Insert trademark symbol
Alt+Ctrl+. (Period) Insert horizontal ellipsis (…)
Alt+Ctrl+- Insert em dash
Alt+Ctrl+[+] Insert en dash
Alt, then n,u Insert Symbol (insert menu)
' or Ctrl+2x` Insert single opening quotation mark
Ctrl+2x ' Insert single closing quotation mark
Type character code and press Alt+x Insert Unicode character, e.g. 20ac
Select character and press alt+x Transform character to Unicode
Alt+character code on numeric keyboard Insert ANSI character
minusInsert Breaks
Enter Insert paragraph break
Shift+Enter Insert line break without breaking paragraph
Ctrl+Enter Insert page break
Ctrl+Shift+Enter Insert column break (break table)
Ctrl+Shift+Space Insert nonbreaking space
Ctrl+Shift+- (Hyphen) Insert nonbreaking hyphen
Ctrl+- Insert optional hyphen
minusInsert Text Elements
Alt+Ctrl+f Insert a footnote
Alt+Ctrl+d Insert an endnote
Ctrl+k Insert a hyperlink
Alt+Shift+i Insert Citation Mark
Alt+Shift+x Insert Index Mark
minusMove and Delete Text
F2, then move to position and press Enter Move selected text to different position
Shift+F2, then move to position and press Enter Copy selected text to different position
Delete/Backspace Delete one character to the right / to the left (or delete selection)
Ctrl+Delete/Ctrl+Backspace Delete one word to the right / to the left
Delete Delete one character to the right or delete selection
Ctrl+Shift+</Ctrl+Shift+> Decrease / Increase font size one value

▲ up

minus6. Formats
minusFormat Text
Ctrl+d or Ctrl+Shift+k Open the Font dialog box
Ctrl+Shift+</Ctrl+Shift+> Decrease / Increase font size one value
Ctrl+[/Ctrl+] Decrease / Increase font size one point
Ctrl+b Apply/remove bold
Ctrl+i Apply/remove italic
Ctrl+u Apply/remove underline
Ctrl+= Apply/remove subscript
Ctrl+Shift+= Apply/remove superscript
Ctrl+Shift+C Copy formatting
Ctrl+Shift+V Paste formatting
Ctrl+Shift+d Apply/remove double-underline
Ctrl+Shift+w Apply/remove words underline (only words, no spaces)
Ctrl+Shift+h Apply/remove hidden formatting
Ctrl+Shift+a Apply/remove all capitals
Ctrl+Shift+k Apply/remove small capitals
Shift+F3 Change between all upper-, first letter upper- and all lower-case
Ctrl+d, then Alt+k and enter Apply strike-through formatting (font dialog)
Ctrl+Shift+q Change the selection to the Symbol font
Shift+F1 Reveal Formatting (show all formats of selection)
Ctrl+Alt+H Apply/remove Highlight Text Feature
minusFormat Paragraphs
Ctrl+r Right-align paragraph
Ctrl+l Left-align paragraph
Ctrl+e Center-align paragraph
Ctrl+j Justify-align paragraph
Ctrl+m/Ctrl+Shift+m Indent paragraph from the left and increase / decrease indent
Ctrl+T Increase hanging indent
Ctrl+Shift+T Decrease hanging indent
Ctrl+1 Set line-spacing to single-space
Ctrl+2 Set line-spacing to double-space
Ctrl+5 Set line-spacing to 1.5
Ctrl+0 (zero) Add or remove one line space preceding a paragraph
minusStyles
Alt+Ctrl+Shift+s Open or close Styles task pane
Alt+Ctrl+1 Apply Heading 1 style
Alt+Ctrl+2 Apply Heading 2 style
Alt+Ctrl+3 Apply Heading 3 style
Alt+Shift+Arrow Right/ Alt+Shift+Arrow Left Promote / demote Headings
Ctrl+Space Remove all manual styles
Ctrl+Shift+n Apply Normal style
Ctrl+Shift+s Open Apply Styles task pane (will not close with pressing it a second time)
Alt+Ctrl+k Start Auto Format

▲ up

minus7. Search and Replace
Ctrl+h Open traditional find and replace window
Ctrl+h, then Alt+d Open traditional find window
Alt+Ctrl+y, or Shift+F4 Repeat last find after closing find window
Ctrl+Tab Jump between find menu and document
Alt+Space, Arrow keys and Enter Move find menu window
Esc Close traditional search window if active
Ctrl+f Open (new) search menu in navigation task pane
alt, then w,k Open and close Navigation pane (View, Navigation)

▲ up

minus8. Manage Word View
minusSwitch Views
Alt+Ctrl+p Switch to Print Layout view
Alt+Ctrl+o Switch to Outline view
Alt+Ctrl+n Switch to Draft view (used to be normal view)
Ctrl+scroll mouse Zoom in and zoom out
alt then w, q Open Zoom Menu (no native shortcut exists for zoom in/ zoom out)
Alt+Ctrl+s Split the document window
minusRibbons
Ctrl+F1 Show or hide the ribbon
f10 or alt Select item in Ribbon
Esc Leave Ribbon or Submenu
Arrow Left/Arrow Right Move left or right between main Ribbon Menus if active
Arrow Keys Move left/right/up/down between Ribbon Menus and Sub-Menus
space or enter When in ribbon Open or activate selected item
minusNavigation Pane
Alt, then w,k Open and close Navigation pane (View, Navigation)
F6/Shift+F6 With Navigation Pane open: Switch forward / backwards between (1) Navigation Pane, (2) Bottom Taskbar, (3) Ribbon, and (4) Document
Tab/Shift+Tab In Navigation Pane: Move through Navigation Pane options

▲ up

minus9. Tables
minusNavigate in Tables
Arrow Down/Arrow Up Jump one row down / one row up
Tab/Shift+Tab Jump to (and select) next / previous table cell
Alt+Home/Alt+End Jump to first column/ jump to last column
Alt+Page Up/Alt+Page Down Jump to first row / jump to last row
Ctrl+Arrow Left/Ctrl+Arrow Right One cell to the left / to the right
minusSelect Table Contents
Shift+End Select current table cell
end, then shift+Home Select content of current table cell
Press and hold shift and press arrow keys repeatedly Extend selection to adjacent cells
Ctrl+Shift+f8, then press Extend selection or block
Alt+5 on numeric keypad (with numLock off) Select an entire table
minusEdit Tables
Alt+Shift+Arrow Up/Alt+Shift+Arrow Down Move current row up or down
In first column, press shift+end Select row*
In first row press alt+Shift+Page Down Select column
Shift+Del Delete rows* with rows selected
Shift+Del Delete columns with columns selected
Alt, j, l, d, r Delete row at cursor
Alt, j, l, d, c Delete column at cursor
Alt, j, l, a Insert row above cursor
Alt, j, l, e Insert row below cursor
Alt, j, l, l Insert column to the left of cursor
Alt, j, l, r Insert column to the right of cursor
Ctrl+Tab Insert tab character
tab in last table cell Add row at the end
*Make sure selection extends past the last column which is number of columns +1. Word shows the selection extended next to the last column.

▲ up

minus10. Outline View
Ctrl+Shift+o Switch to Outline View
Tab/Shift+Tab Promote / Demote a paragraph (or Alt+Shift+Arrow Left/Arrow Right)
Alt+Shift+Arrow Up/ Alt+Shift+Arrow Down Move selected paragraphs up / down
Ctrl+Shift+n Demote to body text (set style to normal)
Alt+Shift++ / Alt+Shift+- Expand / Collapse text under a heading
Alt+Shift+a Expand or collapse all text or headings
/ key on the numeric keypad Hide or display character formatting
Alt+Shift+l Show the first line of body text or all body text
Alt+Shift+1 Show all headings with the Heading 1 style
Alt+Shift+n Show all headings up to Heading n
Ctrl+Tab Insert a tab character

▲ up

minus11. Review Documents
F7 Choose the Spelling command (Review tab).
Alt+Ctrl+m Insert a comment
Ctrl+Shift+e Turn change tracking on or off
Alt+Shift+c Close the Reviewing Pane if it is open.
Ctrl+Shift+* Display nonprinting characters.
Alt+F10 Display the Selection and Visibility task pane.
Ctrl+Shift+g Open the Word Count dialog box.

▲ up

minus12. Print Documents
Ctrl+p Print a document (print preview)
Esc Close print preview
Arrow keys, Page up /Page Down Move around the preview pages (with focus on preview page*)
Ctrl+Home/Ctrl+End Move to first page / last page (with focus on preview page)
*Except tabbing, there seems to be no shortcut to jump to preview page. Clicking on it with the mouse is an option

▲ up

minus13. Fields
Alt+Shift+d Insert current date (insert DATE field)
Alt+Shift+p Insert page number (insert PAGE field)
Alt+Shift+t Insert time (insert TIME field)
Alt+Ctrl+l Insert LISTNUM field
Ctrl+F9 Insert an empty field
Ctrl+Shift+l Insert a LISTNUM field
Shift+F9 Show or hide field code/result of selected field
Alt+F9 Show or hide field codes/results of all fields in document
F9 Update selected fields*
Alt+Shift+F9 Run GOTOBUTTON or MACROBUTTON from the field that displays the field results
F11/Shift+F11 Go to the next field/ previous field
Ctrl+Shift+F7 Update linked information in a Microsoft Word source document
Ctrl+Shift+F9 Unlink a field
Ctrl+F11/Ctrl+Shift+F11 Lock a field / Unlock a field
*to update all fields, select the complete document with ctrl+a, then update fields by pressing f9)

▲ up

minus14. Mail Merge
Alt+Shift+k Preview a mail merge
Alt+Shift+n Merge a document
Alt+Shift+m Print the merged document
Alt+Shift+e Edit a mail-merge data document
Alt+Shift+f Insert a merge field
Alt+Shift+k Preview a mail merge
Alt+Shift+n Merge a document
Alt+Shift+m Print the merged document
Alt+Shift+e Edit a mail-merge data document
Alt+Shift+f Insert a merge field

▲ up

minus15. The Rest
F1 Get Help or visit Microsoft Office.com
Alt+Space Open the window menu
Alt+F4 Exit Word
Shift+F10 Display a shortcut menu (Simulate right mouse button)
Alt+F3 Create new Building block with selected texts

▲ up


برچسب‌ها: كليدهاي ميانبر Word 2010 Shortcuts
+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۲۷ساعت توسط هومن عزیزی |

به هر صورت با توجه به قيمت بالاي كارتهاي سنگوما خيلي از دوستداران الاستيكس به كارتهايي مانند Atcom روي آورده اند.يكي از محبوب ترين كارتهاي Atcom كارت با پارت نامبر ATCOM AXE 1600P ميباشد.هرگاه به هر ترتيب اين كارت پس از نصب الاستيكس نصب و راه اندازي نشد دستورالعمل اين لينك را دنبال نماييد.

يك نكته را فراموش نمودم ذكر كنم اينكه اگر با وارد كردن دستور lspci پيغام زير را ملاحظه نموديد:

06:00.0 Communication controller: Tiger Jet Network Inc. Tiger3XX Modem/ISDN interface

اما كارت شما در بخش   hardware detector  ديده نميشد علت اين است كه برق كارت را وصل نكرده ايد.به همين سادگي..............

 

 

 

 


برچسب‌ها: مشكل DETECT نشدن ATCOM AXE 1600P در الاستيكس ELAST
+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۱۴ساعت توسط هومن عزیزی |

جستجو های خاص و پیشرفته؛ عصای دست سئومن ها

. برای دیدن لیست کاملی از امکانات گوگل از عبارت “نام سایت:Info” استفاده کنید. مثلا info:google.com.

صفحات فهرست شده سایت خود را ببینید

از عبارت “نام سایت:Site” استفاده کنید. مثل  site:google.com. (توجه داشته باشید که بین siteو آدرس وب سایتتان فاصله نیندازید.)

سایت هایی را که به صفحه اصلی سایتتان لینک میشوند ببینید

بعنوان مثال از link:google.comاستفاده کنید

آرشیو سایت خود را در گوگل ببینید.

با استفاده از عبارت “نام سایت:cache” میتوانید یک نسخه از صفحاتی را که در آرشیو گوگل فهرست شده اند ببینید. برای مثال عبارت cache:google.com آخرین نسخه از صفحه اصلی گوگل را همراه با اطلاعاتی مثل تاریخ ایجاد این نسخه نشان میدهد. همچنین میتوانید فرم ساده صفحه خود را ببینید (همانگونه که googlebotآن را می بیند).

اگر نمی خواهید بازدید کنندگان به این نسخه ی آرشیو دسترسی داشته باشند، از تگ noarchiveبدین شکل استفاده کنید:

با این کار این صفحه هنوز توسط گوگل مرور و فهرست خواهد شد اما افراد قادر به دیدن لینک آرشیو آن در نتایج جستجو نخواهند بود. این تکنیک را در پروسه بهینه سازی وب ساییتان فراموش نکنید؛ زیرا وجود چندین نتیجه از یک صفحه خاص برای مخاطب خوشایند نیست.

صفحاتی را که مشابه سایت خودتان  هستند ببینید.

عبارت “نام سایت:Related” وبسایت های مشابه با سایت شما را نشان میدهد. این کار همان نتایجی را ارائه میدهد که با کلیک روی گزینه Similar pagesکنار نتایج جستجو مشاهده میکنید. یادتان باشد که شما همواره باید رقبا و سایت های مشابه خودتان را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید با چشمان باز رقابت کنید!

 

 

Google WebMaster Tools

در این مقاله می خواهیم راهنمای اولیه استفاده از گوگل وب مستر تولز (Google WebMaster Tools) که همان ثبت وب سایت در این سرویس مهم می باشد راشرح دهیم.

بگذارید ببینیم شما چه نوع سایت هایی را می توانید در قسمت webmaster toolsثبت کنید؟

 

شما می توانید تا ۱۰۰۰سایت – از جمله سایت های خبری و سایت های موبایل- را به اکانت خود اضافه کنید. البته در ازای اضافه کردن هر وب سایت، می بایست آن را تأیید کنید. این بدان دلیل است که گوگل می خواهد پیش از آنکه اطلاعات خاصی در مورد آن سایت به شما بدهد و یا امکان استفاده از ابزارها را در اختیار شما قرار دهد، مطمئن شود که شما مالک سایت هستید . این تایید، رتبه سایت و یا عملکرد آن را در نتایج جستجوی گوگل تحت تاثیر قرار نمی دهد.

اگر با استفاده از bloggerیک بلاگ ایجاد کنید، مستقیما از طریق منوی بلاگرمی توانید عملیات افزودن و اعتبار سنجی سایت ها را انجام دهید.

ثبت و تایید یک سایت:

۱-    ازطریق اکانت گوگل خود وارد Webmaster toolsدر گوگل بشوید.

۲-    دکمه Add a siteرا بزنید ، و URLسایتی را که می خواهید را وارد کنید، و حتما آدرس کامل URLرا وارد کنید مثل http://www.example.com/.

3-    دکمه Continueرا بزنید. صفحه Site verificationباز می شود.

۴-   (اختیاری)، در قسمت Nameنامی برای سایت خود وارد کنید (به عنوان مثال: بلاگ من)

۵-   روش تاییدی را که می خواهید انتخاب کرده و از دستورالعمل ارائه شده پیروی کنید.

با تأیید یک وب سایت در گوگل وبمستر تولز می توانید گزارش های مختلفی را از این سرویس بی نظیر گوگل جهت بیهنه سازی وب سایتتان دریافت کنید.

چه نوع سایت هایی را می توان در وبمستر تولز گوگل ثبت کرد؟

در اینجا تعدادی از URLهایی را که شما می توانید به عنوان یک سایت ثبت کنید لیست کرده ایم:

 • example.com
 • www.example.com
 • http://example.com
 • https://example.com
 • bar.example.com
 • foo.bar.example.com
 • www.example.com/foo
 • www.example.com/foo/bar
 • foo.bar.example.com/catalog/dresses

داده ها و گزارشهای webmaster toolsبه بهترین نحو روی رتبه یک سایت تاثیر می گذارند. اگر سایت شما بخش های مجزایی برای کشورهای مختلف دارد، ما به شما پیشنهاد می کنیم که هریک از این بخش ها را بعنوان یک سایت مجزا ثبت کنید. مثلا اگر شما دارای یک سایت مسافرتی با بخش های مختلف دارید که کشورهای ایرلند، فرانسه و اسپانیا را تحت پوشش قرار می دهد، می توانید سایت های زیر را در webmaster toolsثبت نمایید.

 • http://www.example.com
 • http://www.example.com/france
 • http://www.example.com/ireland
 • http://www.example.com/spain

هم چنین اگر سایت شما هم نسخه httpوهم https  دارد، شما بایستی هرکدام از آن ها را بعنوان یک سایت جداگانه ثبت کنید.

داده های ساختاریافته

منظور از Snippet، یکی دو خط متنی است که در زیر هر نتیجه جستجو ظاهر می شود. snippetها بدین منظور طراحی شده اند تا به فرد جستجوگر بگویند داخل این صفحه چه مطالبی قرار دارد و دلیل ارتباط آن با مورد جستجو چیست؟

سه گام تا نمایش Snippetها:

 

۱- از قالب مارک آپ استفاده کنید

گوگل استفاده از میکرودیتا را توصیه می کند اما هریک از ۳مورد زیر قابل قبول است. شما لازم نیست اطلاعات زیادی در مورد این فرمت ها داشته باشید ، تنها کافیست مختصری در مورد HTMLبدانید:

-        میکرودیتا(توصیه میشود)

-        میکروفرمت ها

-        RDFa

2- محتوای خود را غنی کنید.

گوگل همچنین محتوای ویدئو ها را نیز تشخیص داده و از آن برای بهبود نتایج جستجویش استفاده می کند.

۳- غنی بودن محتوای خود را تست کنید.

از ابزار تست داده های ساختاریافته (Structured data testing) برای اطمینان از اینکه گوگل می تواند اطلاعات شما را بخواند و استخراج کند استفاده کنید.   شما میتوانید بجای استفاده از HTMLبرای همه صفحات خود، از data highlighter یا نمایان کننده اطلاعات نیز برای فهم بهتر مطالب سایت توسط گوگل استفاده کنید.  data highlighterیکی از ابزار مدیریت سایت برای آموزش داده های مربوط به رخدادها در سایت شما به گوگل است. شما به سادگی با یک موس از datahighlighterاستفاده می کنید تا فیلد داده ها را روی سایت تان برچسب زنی کنید. سپس گوگل میتواند این داده ها را خیلی جذاب تر در نتایج جستجو و در قسمت های دیگر مثل نمودار معلومات گوگل نمایش دهد.

استفاده ازData Highlighter راحت تر است، اما HTML اولویت بیشتری دارد و برای همه موتورهای جستجو قابل درک است.

کدام روش برای شما مناسب تر است؟

از HTMLاستفاده کنید اگر

 

◄ می خواهید روی چگونگی فهم گوگل از رخدادها، دستورالعمل ها و سایر داده های سایتتان کنترل دقیق داشته باشید.

◄ می توانید HTML سازگار با همه انواع داده ها را استفاده کنید.

◄ ساختار سایت شما زیاد تغییر می کند

◄ می خواهید علاوه بر گوگل، سایر موتورهای جستجو نیز محتوای سایت شما را بخوانند(داده هایی که data highlighter استخراج می کند تنها برای گوگل قابل فهم است)

از data highlighterاستفاده کنید اگر:

◄ سایت شما دارای انواعی از داده است که توسط data highlighterپشتیبانی می شود.

◄ شما برای سایت خود داده های ساختار یافته و اطلاعات کوتاه و غنی می خواهید اما هنوز منابع بروز رسانی HTMLراندارید.

◄ ترجیح می دهید بجای نگارش HTML، روی صفحات وب کلیک کنید.

◄ نمی توانید HTMLیک سایت را تغییر دهید و یا داده ها را با آن سازگار کنید.

دقت داشته باشید که:

data highlighterدر مورد صفحاتی که اکنون دارای HTMLهستند، تشخیص داده های آنها اطلاعاتی به گوگل نمی دهد. اگر برخی از صفحات سایت شما دارای HTMLهستند، بازهم می توانید از data highlighterاستفاده کنید اما نکته اینجاست که data highlighterتنها در مورد صفحاتی که دارای HTMLنیستند گوگل را یاری می کند.

نکات طراحی سایت موفق در سال ۱۳۹۲

- تست و آنالیز طراحی های واکنش گرا در پروسه طراحی سایت (Responsive Design Layouts):

سال ۱۳۹۱، سال بزرگ و سرنوشت سازی برای طراحی های واکنش گرا (رسپانسیو- Responsive)بود و بسیاری از برندهای بزرگ نیز طراحی وب سایت خود را طوری انجام داده بودند که با تلفن همراه و تبلت نیز سایتشان سازگار بوده و نظر بازدیدکنندگان را جلب نماید. اگر سال ۹۱از چنین طراحی هایی استفاده کرده اید بهتر است به مدل های امسال نیز نگاهی بیاندازید.

کاربران کامپیوتر، تلفن های هوشمند ، موبایل و تبلت رفتاری کاملا متفاوت با هم دارند. حتی کاربران یک موبایل خاص نیز با توجه به مدل تلفن همراه خود می توانند عکس العمل متفاوتی در بازدید از سایت شما داشته باشند؛ مثلا رفتار افرادی که  از آی فون اپل استفاده می نمایند، با کسانی که از سامسونگ گلگسی بهره می برند، فرق می کند.

بهتر است هر تستCRO را یکبار برای هر فرمت تکرار کنید. پیشنهاد می کنم لی اوت مدل های موبایل خود را کاملا تغییر دهید. طراحی واکنش پذیر همچنان موضوعی جدید محسوب می شود و تست نشده است که کدام نوع طراحی برای وبسایت های موبایلی بهتر است. اکثر افراد بر خواناتر شدن محصول در موبایل ها تمرکز کرده اند.

 

طراحی وب سایت واکنش گرا(Responsive) به طراحی گفته می شود که در آن یک وب سایت برای هر نوع صفحه نمایشی مناسب و درست نشان داده شود.

2- بهترین فونت را برای سایتتان انتخاب نمایید:

تایپوگرافی نیز یکی از مسائل بزرگ در طراحی وب سایت در سال جدید خواهد بود. به لطف تکنولوژیCSS3، وجود فونت های باAPI قوی بدین معناست که هر بازدید کننده ای می تواند فونت های دلخواه شما را در وب سایت شما مشاهده نماید؛ پس بهتر است از این ویژگی بسیار جذاب و حیاتی استفاده کرده و فونت هایی گیرا و جذاب برای متن و تیتر مطالب خود پیدا کنید. این مسأله در بین وب سایت های ایرانی که از زبان فارسی بهره می برند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

3- با انتخاب لحن مناسب، با خواننده ارتباط قوی تر برقرار کنید: 

4- عکس های الکی نه؛ عکس های واقعی آره:

متأسفانه یا خوشبختانه باید بگوییم دهه اول قرن ۲۱تمام شده است و عکس های قدیمی و طراحی سایت های این دهه از رده خارج شده اند. بکارگیری تعداد بسیاری از عکس های خیالی و لاف زدن قدرت بیشتر از بقیه باعث می شود افراد به خدمات شما اطمینان نکنند و فکر کنند که شما بیش از حد خود را بزرگ می کنید. عکس ها باید خاص،  انسانی و فردی و مهم تر از همه مطابق با واقعیت باشند. در طراحی وب سایت، از عکس هایی از گروه کاری خود یا مشتریانی استفاده کنید که در حال تعامل با تجارت شما هستند. این کار می تواند کارمندان را نیز تشویق کند تا حس شهرت، افتخار داشته باشند و احساس مفید بودن کنند. عکس هایی از دفتر خود را نیز می توانید در صفحه “تماس با ما” بگذارید. این عکس ها می بایست واقعی باشند و کیفیت خوبی داشته باشند. مطمئن شوید که عکس ها چشم نواز هستند و هدفمند گرفته شده اند.

 

5- پس زمینه(Background) ساده را فراموش نکنید:

از رنگ هایی ساده استفاده کنید که چشم را نوازش می کنند و آن را خسته نکنند؛ اما باید رنگ ها طوری انتخاب شوند که نظر بیننده را از محتویات اصلی سایت منحرف نکنند.

6- فیلم؛ جذاب و همه پسند:

این فیلم ها می توانند باعث ایجاد انگیزه در بازدیدکننده شوند و فروش محصولات و خدمات را از طریق جلب توجه کاربران افزایش دهند.

 

سرویس اشتراک ویدئوی آپارات ایرانی می باشد و از مزیت های آن در دسترس بودن آن برای هموطنان داخل ایران است.

7- اضافه کردن فضای سفید

فضای سفید بهترین ابزار طراح برای جلب نظر بازدیدکننده به محتوایی خاص است. همین روندها در طراحی سایت ها نیز وجود دارد. به جای اینکه صفحه با بنرها و یا ویجت ها پر شود، باید محتویاتی استفاده گردند که فضای سفید مناسبی را در جلوی دید بازدیدکننده قرار می دهد. می توانید فضای سفید را با افزایش فاصله بین پاراگراف ها و خطوط افزایش دهید. همچنین می توانید مارجین های مطالب را زیاد کنید.

 

8- طراحی اسکومورفیسم

به احتمال زیاد نام چنین سبک طراحی به گوشتان نخورده است، اما اگر از محصولات مختلف اپل استفاده کرده باشید احتمالا از قبل از این سبک طراحی بهره مند شده اید. این سبک به معنی طراحی عناصری که بیشتر با دنیای واقعی و احساسات انسانی واقعی ارتباط دارند می باشد. به عنوان مثال طراحی یک دفتر تلفن که بسیار شبیه دفتر تلفن در واقعیت است یا طراحی آدرس بوکی که شبیه کتاب اول در دنیای واقعی است.
برای این کار باید اجزا و عنصرها و اجسام دنیای واقعی را طوری در سایت های خود بکار گیرید که شکل و عملکردی یکسان داشته باشند تا بتوان با راحتی بیشتری با آنها کار کرد. عناصر شما می تواند شامل عکس یک سبد خرید برای بخش خرید تا طراحی وب سایت پیچیده دارای انواع و اقسام تجهیزات دیجیتال و پوشه و عکس باشد.

 

 9- کاهش بنر ها

تا چند سال پیش، از تصاویر بزرگ بنر برای نشان دادن شعار برند یا جلب توجه بازدیدکنندگان استفاده می شد. اما آیا این عکس ها شامل محتویاتی در مورد خدمات شما نیز می شود؟ اگر تنها هدفتان از استفاده از بنر، پرکردن جای خالی آن است، بهتر است یا آن را بسیار کوچک کنید و یا اصلا از آن استفاده نکنید و به جای آن از محتوای و مطالب با ارزش تر بیشتر استفاده کنید.

10- سرعت سایت

ممکن است این ایده چندان جدید نباشد اما در سال ۹۲باید به بهینه سازی سرعت اهمیت زیادی داد. سرعت سایت هم می تواند باعث دیده شدن بهتر توسط موتورهای جست و جو مانند گوگل شده و هم می تواند راحتی کاربران از نظر بحث و مکالمه با هم را افزایش دهد. سایت هر چه سریعتر لود شده و بتوان در آن فعالیت های متفاوت مانند تعاملات اینترنتی داشت، احتمال خسته شدن بازدیدکننده و ترک صفحه نیز کمتر می شود.

سعی کنید با استفاده از عکس های لینک دار سرعت سایت خود را افزایش دهید و فایل هایCSS را باJS ترکیب کنید تا کد کوچکتری داشته باشید. حتما از فایل های زیپ شده استفاده کرده و مطمئن شوید که سایت شما در کشوری هاست شده است که مخاطبین یا بازار هدف شما در آن بیشتر فعالیت دارند

 

اهمیت کلیدواژه مناسب

 

اولاً: کلمات کلیدی تک واژه ای ما را به سمت رقابت بیش از حد سوق می دهد. یک جستجوی ساده برای میز ناهار خوری و یا اتاق ناهار خوری در هر موتور جستجو احتمالاً بیش از هزار یا میلیون ها صفحه را نتیجه می-دهد.

دوماً: از آنجایی که جستجو با کلمات کلیدی تک واژه ای منجر به بالا آمدن صفحات بسیار زیادی می شود، اکثر کاربران موتورهای جستجو دریافته اند که با جستجو به وسیله ی کلمات کلیدی چند واژه ای صفحات مرتبط بهتری را می توانند پیدا کنند.

سوماً: کلمات کلیدی تک واژه ای هدف اصلی شما را برای این جستجو منتقل نمی کند. به عنوان مثال هنگامی که مردم فقط کلمه ی"میز" را جستجو می کنند، لزوماً بدنبال خرید میز ناهارخوری نیستند بلکه ممکن است علاقه مند به فروش میز ویا دانستن تاریخچه ی میزی عتیقه باشند.

شما می توانیدکلمات کلیدی را که ما در پایان تحقیق بدست می آوریم در وبسایتتان استفاده کنید و همچنین به عنوان متن اصلی در لینکهای برگشتی به سایتتان بکار ببرید.

روش های سئو

تگ نوفالو (NoFollow) یکی از تگ های پرکاربرد در بهینه سازی وب سایت می باشد. 

به کمک این تگ صاحبان وب سایت قادر خواهند بود تا لینک های خروجی صفحات خود را تحت کنترل در آوردند و به موتورهای جستجو اعلام کنند که مایل به دنبال کردن لینک های موجود در برخی از صفحات سایت خود نیستند.

چرا صاحبان وب سایت باید چنین کاری کنند؟

این کار کمک می کند تا موتورهای جستجو آنها را به عنوان وب سایت های فروشنده لینک یا کلاهبرداران سئو (Blackhat SEO) شناسایی نکنند.

 

 

راه اندازی کمپین تبلیغاتی در گوگل

 

در ابتدا بهتر است شما را با کمپین های PPCکه خود یک تجارت محسوب می شوند ، آشنا کنیم:


همانطور که احتمالاً با توجه به عنوان این مقاله متوجه شده اید، کلمه PPC، مخفف Pay Per Clickمی باشد. در مورد PPCباید گفت بهترین، ساده ترین و مؤثرترین روش برای آگهی دهندگان و تبلیغ کنندگان اینترنتی، به منظور بدست آوردن بهترین موقعیت برروی موتورهای جستجوگر می باشد. تبلیغات PPCهمان تبلیغات کلیکی معروف هستند که حتماً قبلاً درباره آن در ایمیل های خود تحت عنوان “کسب درآمد از اینترنت” و امثالهم بسیار شنیده اید!

وقتی اشخاص بر روی یک متن یا تصویر تبلیغاتی شما کلیک می کنند، مبلغی به حساب شما به عنوان پورسانت کلیک انجام شده واریز می شود. تبلیغات کلیکی PPCعملاً می تواند در گرفتن ترافیک بسیار هدفمند و به مقدار زیاد برای وب سایت شما، بسیار فوق العاده عمل نماید. البته اجرای یک کمپین PPCکار آسانی نیست، این کار نیاز به صرف زمان زیادی  داشته و باید بر روی بودجه و زمان خود سرمایه گذاری کنید.
یکی از اشتباهات بزرگ در مدیریت و استفاده از تبلیغات، به کار بردن کلید واژه ها (Keywords)،  بدون داشتن یک برنامه ریزی روشن است؛ یا به عبارتی دیگر “حواستان باشد بدون هیچ مقدمه و آشنایی کامل و بررسی، نپرید وسط موضوع”!

فاکتورهای مهم در تبلیغات گوگل:

 

اهداف تبلیغات شما: 

در ابتدا باید هدف خود را از ایجاد یک کمپین تبلیغاتی به طور واضح و شفاف مشخص نمائید ، باید به کلمات کلیدی، محتوای آگهی،  و موارد دیگر توجه نمائید. هدف یک نام تجاری ، تفاوت بسیار زیادی با فقط فروش یک محصول دارد .یکی از اهداف وب مستر برای ایجاد تبلیغات کلیکی، کسب محبوبیت در موتورهای جستجو می باشد.

بودجه تبلیغات در گوگل :

فاکتور بعدی مربوط به بودجه شما می باشد ، شما باید کل بودجه خود را با توجه به تبلیغات ماهانه و روزانه تقسیم بندی کنید ، اگر بودجه شما کم باشد ممکن است که شما در کمپین خود با کلیک های زیادی مواجه نشوید ، با این حال اگر شما دارای بودجه کمی هستید ، سعی کنید فقط به کمپین خود فوکوس کنید و سراغ دیگر موارد تبلیغاتی هزینه بر و اضافی نروید.

ارتباط کلمات کلیدی :

با توجه به موارد فوق ، اگر شما بخواهید تمرکز خود را بر روی کلمات کلیدی قرار دهید  و هدف کار خود را بر این اساس برقرار کنید، این کار با هر بودجه ای قابل اجراست ، ولی این کار بودجه شما را افزایش خواهد داد ، این کار باعث می شود که در میزان رتبه جستجو ، قدرتمند و محبوب شوید.

تحقیق در مورد کلمات کلیدی :

سعی نکنید با یک و یا دو واژه در کلمات کلیدی رقابت ایجاد نمایید ، همانطور که می دانید همواره رقابت بین یک یا دو کلمه کلیدی بسیار تنگاتنگ بوده و می توان آن را به جنگ کمپین های تبلیغاتی در گوگل و کلمات کلیدی تشبیه کرد!  در اینصورت باید کارهای زیادی را برای دریافت هر کلیک انجام دهید. اما راهی دیگر نیز وجود دارد. شما می توانید روی عباراتی تمرکز کنید که که دارای بیش از ۳کلمه کلیدی باشند  ، این تعداد کلمات کلیدی، ممکن است شما را در جایگاهی مناسب از نظر رتبه بندی کلیکی برساند ، همچنین به ساختار سلسله مراتبی کلمات کلیدی خود نیز توجه کنید .
پس از اینکه نحوه ایجاد کلمات کلیدی را متوجه شدید، زمان آن است که مضامین سایت خود را از طریق ابزار های ساخت کلمات کلیدی، کشف کنید. سپس ساختار حساب خود را که دریافت و واریز است یک سر و سامانی بدهید  و پس از ایجاد یک کمپین تبلیغاتی، گروه بندی های تبلیغات خود را مشخص کنید؛ مانند لوازم خانگی و … سپس کلمات کلیدی را در هر مجموعه ی  سایت خود استفاده نمائید  و پس از انجام تمامی این کار ها منتظر مشاهده اولین کلیک تبلیغاتی باشید.
برای ایجاد یک کمپین تبلیغاتی شما نیاز به سازمان دهی اطلاعات و داده های خود دارید. در ضمن فراموش نکنید که بودجه و هدف نقش اساسی را در این سازماندهی بازی می کند.

اجرای کمپین تبلیغاتی :

با توجه به ابزار تجزیه و تحلیل وب سایت، مطمئن شوید که مشکلی در اجرای کمپین وجود ندارد. به مرور می توانید به وسعت کمپین تبلیغاتی خود بیفزایید. با این کار با افزایش بازدید و افزایش درآمد خود می توانید با رشد سود دهی بودجه تبلیغاتی خود را نیز ارتقا دهید.

مطالب جذاب برای بهینه سازی

بازاریابی محتوا یکی از مهم ترین جنبه های سئو می باشد. محتوای ارزشمند و مفید یک سایت که به طور منظم بروز رسانی می شود، همیشه یکی از قدرتمندترین جاذبه هایی ست که هم در موتورهای جستجو و هم درعالم واقعیت توجه افراد را جلب می کند. علی الخصوص پس از بروزرسانی آخرین الگوریتم گوگل (الگوریتم پاندا) که بر مطالب اصیل و ارزشمند تاکید دارد.

 

 

نقش جزئیات در ایجاد محتوای با کیفیت

. همیشه این گفته روزنامه نگارها را به یاد داشته باشید که :“به خوانندگان هدف خود اطلاع رسانی کنید، به آنها آموزش دهید و آنها را سرگرم کنید تا سایت شما را بعنوان یک منبع باارزش اطلاعاتی محسوب کرده و به آن اعتماد کنند”.

سبک نگارش خود را تغییر دهید 

. مقالات و وبلاگ هایی که با قلم ساده نوشته شده و مملو از اطلاعات فنی و اصطلاحات خاص آن صنعت هستند، ارتباط خوبی با خوانندگان برقرار نمیکنند و جلب اعتماد آنها را مشکل میکنند.

ساختار مفهوم و محتوای شما

نگارش جملات و پاراگراف های کوتاه و بخش بندی مطالب، کسب اطلاعات را برای خوانندگان آسان تر میکند.

لینک های مفید را ذکر کنید

همانطور که ممکن است بدانید، لینک ها می توانند به حجم محتوای شما بیفزایند

عکس ها و ویدئو های مرتبط را به مطالب خود بیفزایید

اشکال مختلف مولتی مدیا مانند عکس ها و ویدئو ها به قابل فهم بودن محتوای شما کمک می کنند.

نگاه کاربران را فدای بهینه سازی نکنید!

خیلی اوقات پیش می آید که با مطالعه یک تکنیک جدید بهینه سازی(سئو)،کیفیت و زیبایی مقاله را فدای این ترفندهای سئو کردهو بر خلاف انتظارمان جهت جذب بازدیدکنندگان بیشتر، سایت خود را به کلبه ای تاریک تبدیل می کنیم! برای سئو کردن سایت می توان با استفاده از تکنیک های مختلف که لیست برخی از آنها در ادامه ذکر شده است، و به شرط رعایت تعادل و عدم انجام بهینه سازی بیش از حد، انتظار نتایج خوبی داشت.

 

نحوه دسترسی به سایت

نحوه دسترسی به محتوای سایت خود را برای کاربران و گوگل راحت کنید، یعنی در همه صفحات کاری کنید که کاربران بتوانند به محتواهای دیگر شما دسترسی داشته باشند و همچنین سعی کنید صفحات را برای گوگل و دیگر موتورهای جستجو محدود کنید، این کار تنها چند دقیقه بیشتر زمان شما را نخواهد گرفت. برای انجام این کار می توانید از فایل متنی Robots.txtاستفاده نمائید.
آدرس پیش فرض سایت را یا با WWWیا بدون WWW(هر کدام که مطابق میل شماست) در نظر بگیرید. سعی کنید سایتتان با یک آدرس باشد و هر دو هم زمان فعال نباشند، این کار در سئو و بهینه سازی بسیار موثر است، سعی کنید این مسئله را جدی بگیرید. سعی نکنید کاربران و گوگل را سر در گم کنید. این کار از طریق Google Webmasters Toolsقابل انجام است.

در ضمن فرم نظرات یادتان نرود ، سعی کنید فرم کامت گذاری برای تمام مقاله ها و پست های شما فعال باشد ، این کار یک حس جامیعیت به سایت شما خواهد داد ،.

از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان تکنیکی قدرتمند برای بازاریابی اینترنتی و بهینه سازی وب سایت، در مدت زمان کوتاهی ، توجه جمعیت بسیار زیادی را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که می توان به جرأت گفت اکثر مردم، علاوه بر زندگی اصلی خود، یک زندگی مجازی نیز دارند که در آن علایق، احساسات، خریدها، و بازارهای خاص خود را نیز دنبال می کنند. شرکت ها نیز از این فرصت استثنایی غافل نشده اند و از شبکه های اجتماعی برای ارتباط نزدیک تر با مشتری، ایجاد حس وفاداری در مشتری و معرفی و فروش محصولات خود استفاده می کنند.

شما نیز اگر می خواهید مطالب سایتان بازدید داشته باشد، و افرادی را به عنوان بازدیدکننده دائم در سایت خود داشته باشید باید از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید.

نقش عنوان و توضیحات در بهینه سازی (1)

عناوین صفحات خود را توصیفی کنید.

ایجاد عنوان و توضیحات برای سایت ها(همان توضیحات مختصری که زیر هر نتیجه جستجو نمایش داده میشود و به snippetمعروف هستند) کاملا اتوماتیک بوده و برحسب محتوا و هم منابع آن تعیین میشود. هدف از نمایش این اطلاعات، ارائه توضیح مختصری از نتایج جستجو و ارتباط آن با مورد جستجو میباشد.

 

هرچه شما اطلاعات بیشتری به گوگل بدهید، توضیحات همراه نتیجه جستجوها دقیق تر خواهند بود.

-          همانطور که در بالا اشاره شد، توجه داشته باشید که برای هر صفحه از سایت خود یک عنوان مشخص در تگ ‘title’ قرار دهید. اگر سایت وسیعی دارید و احتمال میدهید عنوان صفحه ای را از قلم انداخته باشید، از طریق صفحه HTML suggestion  در webmaster toolsمیتوانید لیست صفحاتی را که عنوان آنها فراموش شده و یا مشکل دار است را بیابید.

مراقب باشید مرور صفحاتتان را برای موتورهای جستجو ممنوع نکنید.

استفاده از پروتکل robot.txt  ممکن است مانع مرور سایت شما توسط گوگل شود اما همیشه آن را از فهرست گوگل حذف نمیکند. به عنوان مثال گوگل میتواند از طریق لینک سایت دیگری، سایت شما را بیابد. برای نمایش سایت در نتایج جستجو لازم است که گوگل عنوان صفحات را بداند اما از آنجایی که به محتوای صفحات دسترسی ندارد نمیتواند این کار را انجام دهد.

Meta descriptionخوبی تهیه کنید.

توضیحاتی که در قسمت تگ “meta” می آیند، روش خوبی برای درج خلاصه ای مختصر و رسا از محتوای صفحات است. اگر گوگل گمان کند که نسبت به محتوای صفحه اطلاعات مفیدتری در اختیار بازدید کننده قرار می دهد، از این توضیحات در نتایج جستجو استفاده می کند. meta descriptionصحیح میتواند تعداد کلیک سایت شما را افزایش دهد. در این بخش توصیه هایی را برای داشتن یک  meta descriptionخوب به شما ارائه میکنیم:

 هر صفحه از سایت شما بایستی دارای یک meta descriptionباشد. صفحه HTML suggestion در webmaster toolsصفحاتی را که طبق یافته های گوگل بدون meta descriptionو یا دارای meta descriptionناقص می باشند نشان می دهد.

توضیحات صفحات مختلف را از یکدیگر متمایز کنید.

از آنجایی که صفحات بطور منفرد جزو نتایج جستجوی گوگل قرار میگیرند، استفاده از توضیحات مشابه برای تمام صفحات موثر نخواهد بود

. این قسمت می تواند به بازدید کنندگان بالقوه اطلاعاتی را ارائه کند که ممکن است در قسمت snippetهم نشان داده نشود.به همین نحو صفحه محصولات می تواند اطلاعات کلیدی مانند قیمت، تاریخ تولید و نام تولید کننده را نمایش دهد. یک meta descriptionخوب می تواند شامل همه این اطلاعات باشد. مثلا meta descriptionزیر اطلاعات جزئی در مورد یک کتاب را فراهم می کند:

Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: $17.99,

Length: 784 pages”>

. بیاد داشته باشید که meta descriptionها از رشته ای از کلمات کلیدی تشکیل می شوند که مفهوم خیلی واضحی از محتوای سایت به خواننده ارائه نمی کنند و کمتر جایگزین snippetهای معمولی میشوند.

از توصیفات با کیفیت و مفید استفاده کنید.

سرانجام اینکه توضیحات شما واقعا توصیفی باشند. از آنجایی که meta descriptionها در صفحاتی که بازدیدکنندگان می بینند نشان داده نمی شوند، احتمال نادیده گرفتن آنها زیاد است.اما توضیحات با کیفیت میتوانند در نتایج گوگل نشان داده شوند و در افزایش کیفیت و کمیت ترافیک سایت شما موثر واقع شوند.

از نمایش DMOZبرای سایتتان از طرف موتورهای جستجو جلوگیری کنید.

یکی از منابعی که گوگل از آن برای استخراج snippetها استفاده میکند open dictionary projectمی باشد. امااگر شما یک meta tagبه صفحات خود اضافه کنید ممکن است مانع استفاده گوگل از این منبع شوید.

به منظور جلوگیری ازاستفاده گوگل از این اطلاعات (منظور همان meta descriptionها هستند) بعنوان توضیحات یک صفحه خاص، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

 اگر از meta tagبرای مسیرهای دیگر هم استفاده می کنید، می توانید آنها را باهم ترکیب کنید. مثل:

  توجه داشته باشید که پس از آنکه این meta tagرا به صفحات خود اضافه میکنید، مدتی طول می کشد تا تغییرات ایجاد شده در snippetها در نتایج جستجو اعمال شوند.


برچسب‌ها: نكاتي در باب وب سايتهاي يك سازمان
+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۸ساعت توسط هومن عزیزی |

 

به نام خدا

 

 طرح مزبور تا در نظر گرفتن سرور ها ، سيستم ها ،  Gateway ها و سرور ها ي سازمان در نظر گرفته شده و تا حد زيادي آن سازمان محترم را به استاندارد 27001 ISO /IEC نزديك مي نمايد .

بديهي است بدون آموزش و فرهنگ سازي رسيدن به اين طرح راه مشكلي خواهد بود بنابر اين با حمايت مديريت محترم ،بارکاری زيادي را از اين طرح حذف خواهد نمود

با به ثمر رسيدن اين طرح يك مجموعه غير قائم به فرد در IT ،تحويل سازمان خواهد شد .

هزينه هاي  مربوط به تغييرات يا تجهيزات فيزيكي يا آموزش الزامی میباشد.

همچنين معرفي حوزه جغرافيايي اجراي طرح و تنظيم اسكوپ اوليه (مانند واحد توليد يا .. ) بسيار مهم خواهد بود.

اصرار بر بزرگ در نظر گرفتن اسكوپ اوليه معمولاً سازمان  را با شكست طرح هاي امنيتي مواجه مينمايد .

بديهي است راهبرد كوتاه مدت در تعیین اسکوپ مناسب بسیار سریع تر نقاط ضعف را مشخص خواهد نمود و سرعت و كيفيت اجرا در اسكوپ هاي بعدي قابل قبول خواهد كرد .

 

 مزاياي امنيتي طرح جامع شبكه ایمن:

1.     محافظت از اطلاعات در برابر دسترسي و حوادث

 1. كنترل نوع و سطح دسترسي
 2. تمركز اطلاعات
 3. BACKUP گيري خودكار
 4. حفاظت  در برابر VIRUS و WORM و .............
 5. UPDATE سيستم عامل ها و..............
 6. ارتقاء سطح دانش فني مديران ،راهبران و كاربران در زمينه شبكه و امنيت اطلاعات
 7. ايجاد دستور العمل ها و روال هاي امن براي انجام فعاليت هاي مرتبط با امنيت در شبكه
 8. كنترل استفاده از كاربران از منابع پهناي باند
 9. ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات ،از خارج از سازمان براي كارمندان Trust شده به صورت امن
 10. امكان اتصال بين شبكه هاي مختلف بصورت امن
 11. به حداقل رسانيدن تاثير اختلال در هنگام بروز حوادث
 12. گزارش گيري از نحوه فعاليت تجهيزات
 13. ايجاد ساختار امن براي انواع ارتباطات داخلي و خارجي
 14. مديريت ، كنترل ، نظارت  شبكه سازمان بصورت متمركز
 15. ايجاد مديريت متمركز بر كليه كاربران

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.    امنيت فيزيكي
 2. 2.    امنيت سرور ها
 3. 3.    امنيت ايستگاه هاي كاري  (clients )
 4. 4.    امنيت ارتباطات
 5. 5.    امنيت ساختار شبكه
 6. 6.    مستند سازي ،حفاظتي ها و دستور العمل هاي امنيتي
 7. 7.    نظارت امنيتي
 8. 8.    آموزش و فرهنگ سازي

 

 

 

امنيت فيزيكي :

موارد مرتبط با حراست و امور فيزيكي امنيت را در بر مي گيرد بنابراين در اين مرحله نواقص ميبايد بصورت مستند و كتبي به كارفرما اطلاع داده شود تا رسيدگي گردد و شامل جزئيات زير است :

الف-امنيت فيزيكي ،سوئيچ ها ،روتر ها و فاير وال ها

ب-امنيت فيزيكي Client ها

ج- امنيت فيزيكي ارتباطات سيمي و بي سيم

د- استفاده از پروتكل هاي STP،RSTP  و………….

 

هريك از مراحل سه گانه شامل جزئيات اجرايي ميباشد .كه در هنگام اجرا بصورت مستند اجرا خواهند شد .هزينه هاي آن بر عهده كار فرما ميباشد .

نكته آنكه امنيت ارتباطات سيمي بر طبق استاندارد TIA/EIA -568-13 خواهد بود .

در بخش server  farm ، تهيه تجهيزات فيزيكي با كارفرما خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنيت سرور ها :

در بخش امنيت سرور  مكانيزه هاي مختلفي مانند ذيل اجرا و بهره برداري و تحويل خواهد شد :

 • سيستم ذخيره و نگهداري كلمات عبور استاندارد
 • مديريت دسترسي هاي Anonymous
 • مديريت كاربران Administrator
 • استفاده از Admin kit هاي آنتي ويروس
 • غير فعال كردن سرويس هاي غير ضروري روي سرور ها استفاده از ابزار هايي براي مدیریتLOG ها
 • استفاده از فرصت هاي استاندارد مانند W3C در Log گيري
 • استفاده از Routing Profile
 • استفاده از OS و سياست هاي مناسب امنيتي(Group Policy)
 • استفاده از Distributed file system
 • استفاده از پروتكل NTP جهت همزماني در شبكه
 • مديريت اعتبار پسوردها و مديريت ساعت logon در سرور ها
 • مديريت و كنترل Remote ها
 • انتقال پايگاه داده Kerberos از محل پيش فرض DC ها

 

دربخش DNS

 • استفاده از DNS  forwarder
 • استفاده ازCache only DNS
 • استفاده از DNS  Advertiser
 • استفاده از DNS Revolver 
 • استفاده از Cache pollution
 • استفاده از DDNS
 • غير فعال كردن Zone Transfer
 • تنظيمات لازم اطلاعات DNS در رجيستري
 • استفاده از DNS  root و Name SPACE ها براي شبكه داخلي سازمان و.....

 

 

 

در بخش خدمات انتقال فايل مواردي مانند :

 • سازماندهي FTP Directory
 • مديريت Timeout connection
 • مديريت پيام آگاهي دهنده به كاربران
 • تخصيص مجوز هاي لازم براي دسترسي
 • تخصيص سياست هاي دستيابي بهFTP بر اساس آدر سهاي IP
 • تنظيمات  log و مديريت آنها
 • تنظيم مجوز هاي يك طرفه روي FTP
 • سرويس هاي Disk Data
 • فعال سازي سرويس هاي Account Lock out و Account lick out Threshold

 

در بخش خدمات Web server

 • استفاده از وب سر ور هاي مجزا در مناطق داخلي و بيروني
 • امكان مميزي عملكرد هاي وب سايت و نگهداري Log ها در يك محل امن
 • تنظيمات امنيتي لازم در IIS يا اينترنت سرور هاي ديگر

در بخش UPDATE سيستم ها :

 • استفاده از Web server
 • امكان استفاده از آخرين وصله هاي امنيتي مانند Server pack –Patch –Hot Fix و ..بصورت offline براي Client ها
 • امكان گزارش گيري از وضعيت Update كلاينت ها
 • امكان استفاده از ارتباطات زنجيره اي  (Chain)براي Wsus هاي مختلف

 در بخش Antivirus :

 • امكان استفاده از KIT مديريتي
 • امكان Update اتوماتيك
 • امكان تعريف رفتار هاي پيش فرض براي حملات مشخص
 • امكان تعريف (Zone)نواحي تاييد شده
 • امكان مديريت گروه هاي سازماني با استفاده از ساختار OUعيناً در Admin kitامكان تعريف Schadule مختلف براي اسكن
 • تنظيم ثبت مرتب و خودكار log ها
 • تنظيم و شناسايي خودكار ويروس هاي يافت شده و .....
 • امنيت Client ها
 • پسورد استاندارد Bios
 • استفاده از خدمات NTFS
 • غير فعال كردن Simple file sharing
 • مديريت استاندارد پسورد ها
 • مديريت كاربري GHUST  SERVER
 • مديريت در مصرف برق Screen  با هدف امنيت و صرفه جوي در مصرف برق
 • مديريت Remote DESKTOP
 • مديريت Audit , log
 • مديريت Device هاي جانبي
 • كنترل پورت هاي فيزيكي مانند USB , LPT  بصورت متمركز و از طريق سرور و ...........

 

 

ارتباطات بي سيم :

 • استفاده از سيستم هاي رمز نگاري پيشرفته
 • تغيير  تنظيمات SSID بصورت امنيتي
 • مديريت DHCP  روي  WIFI
 • مديريت AD-HOC
 • مديريت ACL
 • مديريت MAC
 • مديريت  پهناي باند مصرفي
 • مديريت شبكه سيمي و جداسازي كامل از شبكه  بي سيم توسط Firewall

 

در بخش ارتباطات مرزي و VPN server

 • ايجاد سرور هاي VPN در مرزهاي دروني و بيروني
 • ايجاد Web listener server
 • ايجاد Web publishing server
 • ايجاد IDS  server
 • ايجاد firwall server
 • ايجاد Web proxy server
 • استفاده از متد هاي امنيتي پيشرفته مانند MS CHAP 2
 • استفاده از پروتكل هاي I2TP   و IPsec
 • مديريت و سهميه بندي كاربران
 • مديريت پهناي باند
 • مديريت و كنترل دانلود كاربران
 • مديريت سايت هاي ديده شده توسط كاربران
 • ايجاد داشبورد امنيتي جهت مانيتورينگ سرور هاي مزبور
 • مديريت Fragment filtenig
 • مديريت Packet filtenig
 • مديريت Packet signature
 • ایجاد DMZ در صورت نیاز

 

طراحي امن شبكه :

 • طراحي و اجراي DMZطراحي و اجراي FIREWAL نرم افزاري يا سخت افزاري
 • طراحي و ايجاد ACL براي لايه 3 شبكه
 • فعال سازي پروتكل هاي امنيتي روي سوئيچ هاي لايه 2و3
 • فعال سازيACL هاي Standard    و extended روي روتر هاي شبكه 
 • ايجاد Redundancy براي سوئيج هاي core
 • طراحي از Additional server
 • استفاده از NLB  براي ايجاد Redundancy بين سرور ها
 • استفاده از Miroring براي پايگاه داده

 

امنيت سوئيچ ها :

 • كنترل خطوط كنسول
 • مديريت پورتهاي بلا استفاده
 • مديريت Macروي پورتها
 • مديريت Dis card –Chagen –echo –finger
 • مديريت SNMP
 • مديريت HTTP
 • مديريت ACI
 • مديريت Syslog , Timestamp
 • مديريت NTP

 

مستند سازي :

 • نقشه جامع شبكه
 • مستندات قرار گيري سخت افزار ها
 • مستندات اموال سازمان (اموال IT (
 • مستندات كابل كشي
 • مستندات محل سوئيچ ها و روتر ها و سرور ها
 • مستندات پيكر بندي سرور ها
 • مستندات پيكر بندي و تنظيمات لازم روي Client ها
 • مستندات تحويل سخت افزار ها
 • مستندات چك ليست تنظيمات سرور ها
 • مستندات چك ليست تنظيمات شبكه هاي بي سيم
 • مستندات چك ليست تنظيمات سوئيچ

 

 

 

 

 

 

دستور العمل ها :

 • دستورالعمل  نصب امن سيستم عامل براي Client ها
 • دستور العمل نگهداري Firewall
 • دستور العمل بروز بودن آنتي ويروس ها
 • دستورالعمل بازبيني دوره اي از سيستم ها
 • دستور تعمير سيستم ها
 • دستورالعمل تهيه و نگهداري مستندات
 • دستور العمل بررسي دوره اي logها
 • دستور العمل انتخاب كلمه عبور
 • دستور العمل و آئين نامه سطح دسترسي كاربران
 • دستورالعمل Back up
 • دستور العمل ارائه خدمات IT به كاربران
 • دستور العمل خريد تجهيزات نو
 • دستور العمل نظارت امنيتي
 • دستور العمل تست نفوذ

 

آموزشمرتبط با  IT

 • مفاهيم ابتدايي شبكه و امنيت
 • انواع حملات و تهديدات
 • روش هاي مقابله
 • مقابله با حوادث غير مترقبه امنيتي
 • روش امنيت شبكه هاي بي سيم
 • بروز رساني سيستم عامل
 • انجام Back up
 • كار با File server
 • كار با Wsus
 • نصب نرم افزار هتي جديد
 • نگهداري و كنترل كلمات عبور
 • مديريت Patch ها

 

آموزش كاربران عادي

 • استفاده از اينترنت
 • امن كردن سيستم
 • درك لزوم تهيه نسخه پشتيبان
 • آموزش كار با آنتي ويروس
 • آموزش نحوه مانيتور شدن
 • آموزش درخواست نسخه هاي پشتيبان
 • درك حداقل امنيت و توانايي بررسي آن
 • آشنايي با مشكلات IE و MS-Outlook
 • خطرات دانلود نامعتبر
 • خطرات عدم محافظت از پسورد
 • Lock كردن سيستم و اطلاعات
 • مفاهيم Shsre
 • مفاهيم DFS

 

امنيت منطقي

 • استفاده از تعاريف و انتساب IP مناسب
 • استفاده از ساختار Vlan مناسب و كارا
 • استفاده از ساختار LOOP در ساختار فيزيكي و كنترل آن در ساختار منطقي

حوزه نظارت

 • فرم مشكلات اجرايي موجود
 • ارزيابي چك ليستي فعاليت هاي اجرايي تمام شده
 • فرم پيشرفت پروژه
 • چك ليست ارزيابي پيمانكار
 • چك ليست نظارت بر فر اورده ها
 • چك ليست اعلام نظر
 • فرم حل اختلاف
 • فرم اعلام نظر
 • فرم ارتباط با پيمانكار
 • فرم خدمات IT
 • فرم توافقنامه
 • فرم خريد
 • فرم تعمير

برچسب‌ها: طرح جامع شبكه و امنيت اطلاعات
+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۸ساعت توسط هومن عزیزی |

 

جهت فعال سازي port security  از دستورات زير در اينترفيس مربوطه استفاده مي كنيم.

 1. 1.       Switchport   port-security
 2. 2.       Switchport   port-security    violation          restrict
 3. 3.       Switchport   port-security    mac-address      sticky
 4. 4.       Switchport   port-security    maximum   1

دستور 1  جهت فعال سازي به كار مي رود.

دستور2 نحوه برخورد با سيستم جديد در زمان اتصال به پورت هاي فعال به كار مي رود.

دستور 3 براي ذخيره مك آدرس كامپيوتر فعلي و جلوگيري از كامپيوتر جديد به كار مي رود.

دستور 4 تعداد مك آدرس موجود و قابل استفاده بر روي اينترفيس را مشخص مي كند پيش فرض آن يك مك آدرس مي باشد.

 

 

براي غير فعال سازي port security  از دستورات زير در اينترفيس مربوطه استفاده مي كنيم.فقط كافي مي باشد از دستور يك استفاده كنيم براي غير فعال سازي كليه تنظيمات از دستورات 1 و 2 و 3 استفاده مي شود.

 1. 1.       No   Switchport   port-security
 2. 2.       No   Switchport   port-security    violation          restrict
 3. 3.       No   Switchport   port-security    mac-address      sticky

 

 

براي افزودن مك جديد به جاي مك آدرس قبلي بايد در show running-config  رفته و در اينترفيس مربوطه كانفيگي مانند زير مشاهده مي كنيد

 interface GigabitEthernet1/0/2

 switchport access vlan 21 

 switchport mode access

 switchport port-security

 switchport port-security violation restrict

 switchport port-security mac-address sticky

 switchport port-security mac-address sticky 6cf0.49ab.65f7 vlan access

 no cdp enable

 no cdp tlv server-location

 no cdp tlv app

 spanning-tree portfast

 spanning-tree bpduguard enable

 خط  switchport port-security mac-address sticky 6cf0.49ab.65f7 vlan access را كپي كرده و در انترفيس مربوطه رفته و دستور زير را وارد كنيد.

 

No    switchport     port-security     mac-address     sticky      6cf0.49ab.65f7    vlan     access

 

 

 

 


برچسب‌ها: Port security ‌در سوئيچهاي سيسكو
+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۸ساعت توسط هومن عزیزی |

 مزایای QlikView عبارت است از:

قدرت سادگی: اصل سادگی در سیستم های مدیریتی یک اصل حیاتی است. اساساً سیستمها و ابزار های مدیریتی ماموریت دارند که به سازمانها کمک نمایند تا کارهای خود را بهتر انجام دهند. اما متاسفانه انچه مشاهده می شود این است که بعضاً خود سیستم ها و ابزار های مدیریتی سد راه بهره وری و اثربخشی فعالیتهای سازمان می شود.

QlikView   ابزاری است که به سازمان ها کمک می کند تا مهمترین اطلاعات سارمان خود را رصد کنند. اما آنچه QlikView   را از سایر ابزارهای مشابه خود جدا می کند، این است که QlikView   بسیار ساده و سهل بوده و برای توسعه راه حلهای موثر نیاز مند گروهی از متخصصین نیست و کاربران عادی سازمانها در سطح تخصصی پیشرفته Office می توانند از این ابزار بهره برداری نمایند.

سرعت باور نکردنی: سرعت در سازمانهای امروزی بسیار مهم است. سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که به سرعت نسبت به محیط خود واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر چابکی سازمانها یکی از مهمترین دلایل موفقیت آنها در روزگار جاری است.

اما بدیهی است که سازمانها برای چابکی از ابزار های مدیریتی نیز بهره می گیرند. ابزارهایی که به آنها در چابک سازی خود و افزایش قدرت تصمیم گیری کمک نمایند. لذا اگر ابزار ها نتوانند به سرعت و در زمان مناسب پاسخگویی سوالات سازمانها باشند، کارکرد خود را برای مدیران از دست می دهند.

لذا QlikView   سریعترین ابزار برای اکتشاف اطلاعات و حقایق از انبوه اطلاعات سازمانهاست. با استفاده از این ابزار پیچیده ترین نیازمندیهای مدیران را در کمتر از چند روز می توان پیاده سازی کرد. دلیل این مدعا گزارش سایت Practical  می باشد که به نقل از گزارشی از این سایت که به مقایسه برخی از بهترین راه حلهای BI پرداخته است، QlikView  به عنوان سریعترین ابزار پیاده سازی راه حلهای داشبورد و هوشمندی کسب و کار شناخته شده است.

اکتشاف داده های سازمان: مشخصات شاخصهای کلیدی عملکرد این است که مهمترین داده های سازمان را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد. معمولاً شاخص های کلیدی عملکرد ترکیبی بوده و از ترکیب اطلاعات مختلفی پدید می آید. محاسبه شاخص های ترکیبی نیازمند یک ارتباط نظامند بین منابع اطلاعاتی سازمان است. لذا سازمانها نیاز دارند تا اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف استخراج نمایند و بر اساس آن مهمترین اتفاقات و رخدادهای سازمان خود را رصد نمایند.

QlikView   با قابلیت business discovery خود داده های سازمان را به هرشکل از هر منبع داده ای که سازمان دارد استخراج کرده و ساماندهی می نماید. بنابراین سازمانها دیگر نباید نگران دسترسی به اطلاعات ارزشمند خود باشند چون QlikView   این مشکل را به طور کامل حل کرده است.

ضمناً QlikView   با ابزارهای Data cleansing خود می تواند کیفیت داده های در دسترس را تا حدود بسیار خوبی بهبود ببخشد.

برای صورت مسئله های پیچیده نیز QlikView   ابزاری به نام Expressor را به خدمت گرفته است که امکان پیاده سازی فرآیند  ETL(استخراج، تغییر فرم و بازیابی اطلاعات) را به سازمان ها می دهد.

ابر اطلاعاتی: QlikView   آنچه را که از منابع اطلاعاتی مختلف استخراج می کند، در ابری از اطلاعات یکپارچه می کند. این ابر اطلاعاتی حاصل دو فناوری منحصر به فرد QlikView   است که عبارتند از:

مدل داده ای ترکیبی» که امکانی است که اطلاعات را از منابع داده ای  گوناگون با هم دیگر مربوط می‌کند. این ارتباط از طریق همنامی فیلدهای اطلاعاتی و تشخیص هوشمند روابط بین داده ها در این ابزار صورت می پذیرد.

تکنولوژی “in-memory” که QlikView را قدرتمند کرده و امکان پردازش بسیار بسیار سریع اطلاعات را می دهد.

در واقع QlikView   با استفاده از ابر اطلاعاتی یک زنجیره به هم پیوسته از اطلاعات را شبیه به یک کیک شکلاتی پدید می آورد. حال بر اساس این کیک شکلاتی که حاوی کل اطلاعات مهم سازمان است به شما امکان ساخت گزارشاتی متنوع را می دهد. اما زمانی که شما بر روی ابر اطلاعاتی یک فیلتر اعمال می کنید (مثلاً از بین محصولات یک گروه محصول، از زمان یک فصل و … را انتخاب می کنید) این ابر اطلاعاتی حالت جدیدی را به خود می گیرد. یعنی به عنوان مثال آن برشی از آن کیک شکلاتی جدا می شود که مد نظر شماست.

لذا تمام نمودار ها و گزارشات شما بر اساس برش کیک مجدداً محاسبه می شود. فرض کنید شاخص های اصلی مورد استفاده در گزارشات مقدار فروش، مقدار پورسانت، هزینه تبلیغات و برنامه تولید است. با اعمال فیلتری مثل گروه محصول و زمان تمام شاخص های شما برای برش کیک محاسبه می شود. یعنی فروش یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص، هزینه پورسانت یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص، هزینه تبلیعات یک گروه محصول خاص در یک زمان خاص و ….

لذا مفهوم ابر اطلاعاتی به شما امکان اکشتاف بی نظیر حقایق را از دل اطلاعات سازمانتان را می دهد.

زیباترین داشبورد ها: قابلیتهای ساخت داشبورد در QlikView   بسیار بی نظیر است. به طور خلاصه در رابطه با ساخت داشبورد در QlikView   مطالب زیر قابل توجه است:

1-نمودارهای متنوع:

در داشبورد های QlikView   می  توان از طیف گسترده ای از نمودار ها استفاده کرد.

2-فرمت دلخواه

در نمودار های QlikView   امکان تنظیم انواع المانهای گرافیکی اعم از رنگ، فونت، حاشیه، سایه، Style، ترتیب، Action، لیست، Text، تصویر و …. وجود دارد.

3-امکان پرسشگری

در QlikView   فیلتر کردن، Drill down، و Search به طور باور نکردنی ای ساده است. فقط با یک حرکت موس یا کیبرد.

4-اختصاصی سازی

در QlikView   می توان ابزار های مورد نیاز را توسعه داد.

5-مشاهده در وب

آنچه را که در نسخه Desktop QlikView   می بینیم بدون کوچکترین تغییر در پورتال وب آن قابل مشاهده است.

 

 

قابلیت تحلیل هوشمند: در QlikView   این امکان فراهم شده است تا ابزارهای هوشمندی برای تصمیم گیری مدیران پیاده سازی گردد. به عنوان مثال می توان به ابزار های What if یا تحلیل سایه ای و یا شبیه سازی و پیش بینی اشاره نمود.

در این ابزار ها امکان پیاده سازی الگوریتم های مختلف برای پاسخگویی به سوالات سازمان تعبیه شده است. چند نمونه از تجربیات اجرایی شرکت روشمند در پیاده سازی این گونه ابزار ذیلاً اشاره می گردد:
1-      پیاده سازی شبیه ساز وضعیت منابع انسانی

شبیه سازی منابع انسانی داشبوردی است که اطلاعات منابع انسانی سازمان را استخراج می نماید. دلیل توسعه این شبیه ساز این بود که سازمان تمایل داشت تا ببیند وضعیت نیروی انسانی آن در سال های بعد (به عنوان مثال ۵ سال بعد) چگونه خواهد بود. بدین معنی که در چه بخش های از سازمان چه افرادی بازنشست خواهند شد، از چه رشته های تحصیلی ای، در چه پست های سازمانی، با چه جنسیتی و … کاربرد این شبیه سازی تصمیم سازی برای تدقیق و هدفمند کردن برنامه های توسعه منابع انسانی و جانشین پروری بود.
2-      تحلیل حساسیت صورت سود و زیان

این نمونه واقعی مربوط بود به یک هلدینگ که ۱۰ هلدینگ و ۲۰۰ شرکت داشت و تمایل داشت که صورت سود و زیان شرکتها، هلدینگ ها و کل سازمان را بر اساس نسبتهای مالی تحلیل نماید و ضمناً بررسی کند که با تغییر در کدامیک از پارامترهای صورت سود و زیان (نظیر درآمد حاصل از فروش، بهای تمام شده، هزینه های بازاریابی و فروش و …) چه تغییرس در نسبت های مالی، سودآوری و … اتفاق می افتد و بر اساس آن اثرساز ترین اقدامات بهبود را شناسایی نماید.
3-      تحلیل اثر برنامه ها در اهداف استراتژیک

در این تجربه، سازمان تمایل داشت تا برنامه های استراتژیک سازمان خود را رصد کند و ببیند که کدامیک از برنامه های استراتژیک سازمان بیشترین تاثیر را در عدم تحقق و یا تحقق اهداف استراتژیک داشته است و بر آن اساس بتواند برنامه های بهبود جهت بازنگری استراتژی ها، اهداف و برنامه اجرا نماید.

 

منبع:http://fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=Default&blogId=412&&page=1

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۲۷ساعت توسط هومن عزیزی |

نصب و پيكربندي OpenERP در لينوكس Debian

برای نصب بسته openERP مراحل زیر به ترتیب انجام دهید.
1.    آدرس زیر را در فایل /etc/apt/sources.list اضافه کنید.

deb http://nightly.openerp.com/7.0/nightly/deb/ ./
2.    سپس برای نصب بسته opener دستورات زیر را اجرا کنید.
# apt-get update
# apt-get install openerp
3.    برای اینکه بتوانید از طریق وب به opener دسترسی داشته باشید، دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمایید. ابتدا بسته ~openerp-openerp-web-trunk-r2225.tgz را دانلود کنید.
# cd /opt/opener
# wget http://bazaar.launchpad.net/~openerp/openerp-web/trunk/tarball/2225
# tar vxf \~openerp-openerp-web-trunk-r2225.tgz
# mv \~openerp openerp-web
# cd openerp-web/openerp-web/trunk/
# apt-get install python-setuptools
# python setup.py install
# /etc/init.d/openerp restart

4.    یک شناسه کاربری با نام openerp ایجاد کنید. برنامه openerp برای اجرا از این شناسه استفاده می کند.
# adduser --system --quiet --home=/opt/openerp --gecos 'OpenERP' --group openerp

5.    همانطور که قبلا هم گفتم openerp از بانک اطلاعاتی postgresql استفاده می کند، بنابراین لازم است این بانک اطلاعاتی روی سیستم عامل نصب شود. برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.
# apt-get install postgresql
همچنین لازم است یکسری تنظیماتی روی بانک اطلاعاتی تان انجام دهید.
•    vi /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf
listen_addresses = '*'
log_statement = 'all'

•    vi /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
# MODIFY THE EXISTING LINE TO LOOK LIKE THIS:
local   all         all                               trust
# IPv4 local connections:
# MODIFY THE EXISTING LINE TO LOOK LIKE THIS:
host    all         all         127.0.0.1/32          trust
# ADD THIS LINE TO ALLOW REMOTE ACCESS; use your own IP address range:
host    all         all         10.10.10.0/24        trust
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128               ident

•    /etc/init.d/postgresql restart

6.    فایل پیکربندی این بسته در مسیر  /etc/openerp/openerp-server.conf قرار دارد. نمونه ای از این فایل بصورت زیر است:
# cat /etc/openerp/openerp-server.conf
[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = admin
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = openerp
xmlrpcs_interface = 127.0.0.1
xmlrpcs_port = 8069
netrpc_interface = 127.0.0.1
netrpc_port = 8070
و نیز دسترسی به بانک اطلاعاتی را بدهید با ایجاد شناسه بصورت زیر:
su - postgres
createuser --createdb --no-createrole --pwprompt openerp
Enter password for new role: .....
Enter it again: .....
Shall the new role be a superuser? (y/n) y
7.    پس از انجام تنظیمات لازم در فایل پیکربندی، برای اعمال آنها لازم است سرویس openerp را مجدد  راه اندازی کنید.  
# /etc/init.d/openerp restart
پس از راه اندازی سرویس برنامه openerp پورتی با شماره 8069 باز می شود که برای دسترسی به این برنامه و از طریق سرویس آپاچی می توانید از آن استفاده کنید.
8.    مرورگر خود را بازکنید، آدرس http://yourdomain.com:8069/ را در قسمت آدرس تایپ نمایید تا صفحه ورود برنامه openerp را مشاهده نمایید. این صفحه مشابه شکل زیر خواهد بود.
 

این صفحه بصورت اتوماتیک به صفحه ایجاد بانک اطلاعاتی می رود.(مشابه شکل زیر) که شما در این صفحه می توانید بانک اطلاعاتی با نام و کلمه عبور دلخواه ایجاد کنید. البته کلمه عبور Master در اینجا همان عبارتی است که برای متغیر admin_passwd  در فایل /etc/openerp/openerp-server.conf تعریف نموده اید.
 

بعد  از ایجاد بانک اطلاعاتی، وارد صفحه اول برنامه openerp خواهید شد که در آن لیست همه ماژول هایی که پشتیبانی می کند وجود دارد. با نصب هر کدام، این ماژول ها در منو بار صفحه اضافه خواهد شد. (شکل زیر)
 
برای نصب هر ماژول فقط کافی است که روی دکمه install آن کلیک نمایید.

منبع:http://fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?blogId=412

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۲۷ساعت توسط هومن عزیزی |

شايد نيازمند اين باشيد كه مسير پكتها را به هر علت از طريق ارجحي براي سيستم عامل خود تعيين نماييد.

چندين راه وجوددارد و ما يكي را كه ساده تر است بيان مينماييم:

ابتدا دستور زير را با هر متريكي كه مد نظر داريد در command prompt خود درج نماييد:

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 2 -p

اين دستور با متريك 2 هر كس با رنج آي پي 10.0.0.0/8 را كار دارد به سمت اي پي آدرس 192.168.0.1 هدايت ميكند.شما ميتوانيد اين اعداد را متناسب با شبكه خود تغيير دهيد:

كليد p- باعث ميشود اين دستور در مسير زير در جيستري درج گردد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters\PersistentRoutes

اكنون مي توانيد از كليد مزبور يك export‌از درون رجيستري گرفته و روي همه سيستمهايي كه قرار است از اين دستور روتينگ پيروي كنند فقط كافيست فايل رجيستري را با دابل كليك اجرا فرماييد.

نكته: با edit‌نمودن فايل ميتوانيد براحتي آنرا ويرايش كرده براي vlan هاي مختلف استفاده كنيد.

 

To add a static IP route

 1. Open Command Prompt.

 2. At the command prompt, type:

  route add destination mask subnetmask gateway metricc ostmetric if interface

  where:

   

  Static IP route entryDefinition

  destination

  Specifies either an IP address or host name for the network or host.

  subnetmask

  Specifies a subnet mask to be associated with this route entry. If subnetmask is not specified, 255.255.255.255 is used.

  gateway

  Specifies either an IP address or host name for the gateway or router to use when forwarding.

  costmetric

  Assigns an integer cost metric (ranging from 1 through 9,999) to be used in calculating the fastest, most reliable, and/or least expensive routes. If costmetric is not specified, 1 is used.

  interface

  Specifies the interface to be used for the route that uses the interface number. If an interface is not specified, the interface to be used for the route is determined from the gateway IP address.

  For example, to add a static route to the 10.0.0.0 network that uses a subnet mask of 255.0.0.0, a gateway of 192.168.0.1, and a cost metric of 2, you type the following at a command prompt:

  route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 2

Notes

 • To open a command prompt, click Start, point to All programs, point to Accessories, and then click Command prompt.

 • To make a static route persistent, you can either enter route add commands in a batch file that is run during system startup or use the -p option when adding routes.

 • Routes added by using the -p option are stored in the registry under the following key:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters\PersistentRoutes

 • All symbolic names used for destination or gateway are looked up in the network and computer name database files (Networks and Hosts), which are stored in the local systemroot\System32\Drivers\Etc folder.

 • If a route addition fails, you can use the tracert command to verify that the gateway specified is directly reachable from the same subnet as this computer.

Information about functional differences

 • Your server might function differently based on the version and edition of the operating system that is installed, your account permissions, and your menu settings. For more information, see Viewing Help on the Web.

See Also

Concepts

View the IP routing table
Remove a static IP route
IP routing
The IP routing table
TCP/IP database files
Route

منبع : http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc757323%28v=ws.10%29.aspx


برچسب‌ها: اضافه كردن استاتيك روت به ويندوز route add destin
+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۰۱ساعت توسط هومن عزیزی |

 • عوامل به بلوغ نرسيده در واحد كسب و كار يا سازمان به خصوص بخش پرسنلي بايد حذف شوند.جايي براي ضعف نميباشد.
 •  وظيف هد و ليدر گروه هماهنگيست نه پيگيري.
 • تيمي كه بايد مرتب پيگيري شود اصولا بايد منحل گردد.
 • اساس اين تيم به دلايل مختلف، حرفه اي عمل نميكند.
 • توجه به اهداف فرعي يا يك زير سيستم خاص يا يك نفر خاص بر اساس علايق فردي به كل سيستم ضربه ميزند.
 •  عدم صلاحيتها نتايج خطي ندارند بلكه بصورت يك دوره كامل همه چيز را ويران كرده و به خود شخص بازميگردند.
 •  در معماري چابك سازماني مديريت ،بر مبناي هدف مطرح است و در مديريت بر مبناي بر هدف نتايج مورد بررسي قرار ميگيرند.
 • بهترين رهبران همواره فرهنگ عملكرد عالي مي افرينند.آنها هدفهايي عالي و نيازمند كار ماهرانه و سخت كوشانه برقرار مينمايند.نتايج را اندازه گيري و به كاركنان مسئوليت ميدهند.
 • آنان كارگزاران تحولنند.

برچسب‌ها: عوامل به بلوغ نرسيده در واحد كشب و كار يا سازمان ب, جايي براي ضعف نميباشد
+ نوشته شده در ۹۳/۰۳/۲۴ساعت توسط هومن عزیزی |

مطالب قدیمی‌تر